ΠΛΑΙΣΙΟ

Γραμμή 1

Erasmus

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

«Προώθηση της Ποιότητας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση: Μια Δυναμική προσέγγιση Βελτίωσης της Σχολικής Αποτελεσματικότητας»

Στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 – Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών του ERASMUS+, Τομέας: Σχολική εκπαίδευση

Ανάπτυξη Εμπειρικά Τεκμηριωμένων Στρατηγικών και Δράσεων για Προώθηση της Ποιότητας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση