ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Γραμμή 1

Η θέσπιση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του 66ου Δημ. Σχ. Αθηνών έγινε από την ομάδα των Εκπαιδευτικών του Σχολείου που μετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ «Προώθηση της Ποιότητας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση: Μια Δυναμική προσέγγιση Βελτίωσης της Σχολικής Αποτελεσματικότητας». Πολλές από τις προτάσεις του κανονισμού υπήρχαν και λειτουργούσαν αποσπασματικά μέχρι σήμερα αλλά η ανάγκη για την ανάπτυξη εμπειρικά τεκμηριωμένων στρατηγικών και δράσεων οδήγησε στη δημιουργία του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ανακοινώθηκε στο Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου σε συνεδρίασή του, δημοσιοποιήθηκε στους μαθητές και στους Γονείς – Κηδεμόνες την ημέρα παράδοσης της βαθμολογίας του Α΄ Τριμήνου, 16 Δεκεμβρίου 2015, όπου και ακολούθησε συζήτηση από τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό του κάθε τμήματος – τάξης και η εφαρμογή του ξεκίνησε από την επόμενη ημέρα, 17 Δεκεμβρίου 2015.

Ο διδακτικός χρόνος είναι πολύ σημαντικός για την επίτευξη οποιωνδήποτε γνωστικών και συναισθηματικών στόχων, την ίδια στιγμή, ο διδακτικός χρόνος είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που μπορούν να μειώσουν τις διαφορές μεταξύ των μαθητών, αφού οι εκπαιδευτικοί συχνά εφαρμόζουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες μέσα στην τάξη, οι οποίες χρειάζονται χρόνο για να οργανωθούν και ολοκληρωθούν.

Η τυπικότητα και συνέπεια στην ώρα άφιξης γίνεται για να μη χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος και επηρεάζεται αρνητικά η ποσότητα της διδασκαλίας. Το «Βιβλίο Εισόδου» υπογράφεται από τους μαθητές/τριες με μη έγκαιρη προσέλευση ώστε να εντοπιστούν – καταγραφούν οι μαθητές που επανειλημμένως αργοπορούν, για ποιο λόγο και για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων πειθαρχικών μέτρων σ’ εκείνους που δε σέβονται την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η συνεργασία του Σχολείου με τους γονείς είναι καίριας σημασίας για την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών στους μαθητές/τριες και πυρήνας αυτής είναι ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, η αυτοπειθαρχία για όλους που ενδιαφέρονται άμεσα ή έμμεσα για τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης και για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 66ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΘΗΝΩΝ