Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Γραμμή 1

Ενημερωτική Επιστολή

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

     Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας εφαρμόζοντας την εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ.Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1 ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση της δράσης «Η τσάντα στο σχολείο» σας ενημερώνει ότι το δεύτερο και το  τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του  2018, η τσάντα των μαθητών θα παραμένει στο σχολείο.

        Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων.  Η οργάνωση της μελέτης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, την ανάπτυξη και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Το ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα, εφαρμόζει τη δράση: «Η τσάντα στο σχολείο», τονίζοντας  ότι η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες. Σε καμία περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε μετάθεση των κατ’ οίκον εργασιών που συνήθως ανατίθενται το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες της εβδομάδας.  Σημειώνεται τέλος ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση.

         Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου υποστηρίζει ότι η ρητορική του υπουργείου Παιδείας για τον σεβασμό του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και συνολικά των αναγκών της παιδικής ηλικίας έρχεται σε αντίθεση με την εκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου. «Ο χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών συναρτάται άμεσα με τα αναλυτικά προγράμματα, τους διδακτικούς στόχους κάθε τάξης και τα σχολικά εγχειρίδια. Η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει τίποτε από τα παραπάνω, συνεχίζοντας την εκπαιδευτική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και σε αυτό το πεδίο. Και τονίζει ότι ο στόχος ουσιαστικής υποστήριξης του μειωμένου χρόνου «δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων-παιδιών», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, που είναι το βασικό επικοινωνιακό τέχνασμα της σχετικής εγκυκλίου, προσκρούει στις πολιτικές ελαστικών σχέσεων εργασίας και κατάργησης εργασιακών δικαιωμάτων που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και συνεχίζει απρόσκοπτα η σημερινή κυβέρνηση, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάλυση κάθε οικογενειακού προγραμματισμού.

     Για την επίτευξη του στόχου της από-εντατικοποίησης των μαθητών και των οικογενειών τους απαιτούνται: νέα αναλυτικά προγράμματα που να συμβαδίζουν με τις ανάγκες και τις ικανότητες των παιδιών όπως ορίζονται από τα αναπτυξιακά τους στάδια, σύνταξη νέων βιβλίων, μείωση μαθητών ανά τμήμα, πραγματική παράλληλη στήριξη των μαθητών που την χρειάζονται, λειτουργία όλων των υποστηρικτικών δομών, στήριξη ολοήμερου σχολείου,  αύξηση δαπανών για την παιδεία, δίχρονη δημόσια υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Αυτές είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για ένα σχολείο που θα επιχειρήσει να υπηρετήσει  πραγματικά τις ανάγκες των μαθητών για μόρφωση, δημιουργική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της γνώσης και ελεύθερο χρόνο.

        Ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνοντας υπ’ όψιν μια σειρά πρακτικών ζητημάτων που πιθανόν  προκύψουν κατά την υλοποίηση της δράσης, όπως η απουσία κατάλληλων χώρων για τη φύλαξη της σχολικής τσάντας, η λειτουργία τμημάτων ολοήμερων στις ίδιες αίθουσες που καλούνται να αφήσουν τις τσάντες τους οι μαθητές καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα διαμορφωθούν από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης επιφυλάσσεται να επανεξετάσει τη θέση του και να σας ενημερώσει.