ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Γραμμή 1

Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο Σχολείο μας η τάση των παιδιών να κινούνται σε διάφορους χώρους – εσωτερικούς ή εξωτερικούς (προαύλιο) – χωρίς να επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνονται ατυχήματα ή διενέξεις μεταξύ τους, λόγω της μη τήρησης κανόνων συμπεριφοράς και κανόνων ασφαλείας, επηρεάζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ομαλή λειτουργία του Σχολείου. Έχει παρατηρηθεί επίσης η ύπαρξη πολλών απορριμμάτων μετά το πέρας των διαλειμμάτων στον προαύλιο χώρο, όπως επίσης – σε μικρότερο βαθμό – στο εσωτερικό του Σχολείου, κυρίως στα κλιμακοστάσια και λιγότερο στους διαδρόμους και τις τάξεις.

Η πρόσφατη έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Erasmus+, απέδειξε ότι το σύνολο των μαθητών/μαθητριών, δεν αποδέχονται συμπεριφορές όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας, για να περιορίσει τα φαινόμενα αυτά πέρα των νομίμως προβλεπόμενων μέσων – εφημερία εκπαιδευτικών κατά τα διαλείμματα – και τις συνεχείς συστάσεις στα παιδιά, προχώρησε στη θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού, που αφορά στη συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών σε όλους τους χώρους του Σχολείου και ενέταξε την παραπάνω Δράση στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Erasmus+.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός συνίσταται στους παρακάτω 10 οπτικοποιημένους κανόνες, οι οποίοι αναρτήθηκαν σε εμφανή σημεία του Σχολείου, που οι εκπαιδευτικοί έχουν επισημάνει ως καίριας σημασίας. Οι συγκεκριμένης μορφής κανόνες, επιλέχθηκαν ώστε να είναι κατανοητοί και αποκωδικωποιήσιμοι από όλο το μαθητικό δυναμικό, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εθνική γλώσσα.

Οι κανόνες αυτοί αφορούν:

 1. Στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να μπαίνουν μετά το χτύπημα του κουδουνιού στις τάξεις τους.
 2. Στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν τις σκάλες.
 3. Στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να συμπεριφέρονται στο διάλειμμα στις σχέσεις τους με τα άλλα παιδιά.
 4. Στην καθαριότητα όλων των χώρων του Σχολείου.
 5. Στους κανόνες χρήσης της τουαλέτας.

Ως κατακλείδα, σε κάθε τάξη αναρτήθηκε με τη μορφή αφίσας, το σύνολο των παραπάνω κανόνων με την προσθήκη ενός εικονίδιου που συνοψίζει, με κατανοητό για τα παιδιά τρόπο, την πολιτική του Σχολείου.

ΑΦΙΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός παρουσιάστηκε από την εκπαιδευτικό κ. Γαβριήλ Ευαγγελία την Τρίτη 08 Μαρτίου 2016 στους/στις μαθητές/μαθήτριες με προβολή (power point) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου και θα επισημαίνεται και από τους/τις εκπαιδευτικούς της κάθε τάξης, μέσα στην τάξη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑNΟΝΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 66ου ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Στόχοι Εσωτερικού Κανονισμού:

 • Τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η συμπεριφορά τους στο Σχολείο καθορίζεται τόσο από άγραφους όσο και από γραπτούς κανόνες (σεβασμός, ενδιαφέρον).
 • Τα παιδιά να αντιληφθούν ότι οι κανόνες ισχύουν χωρίς διάκριση για όλους/ες (ισότητα, συμμετοχή).
 • Τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι η μη τήρηση των κανόνων ενέχει πολλές φορές κινδύνους τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των άλλων παιδιών (ενσυναίσθηση, ενδιαφέρον, ασφάλεια, αλληλεγγύη).
 • Τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι η μη τήρηση των κανόνων συνεπάγεται λήψη μέτρων (υπευθυνότητα, σεβασμός).
 • Τα παιδιά να μάθουν να κινούνται με ασφάλεια στους χώρους του Σχολείου -εφαρμογή εσωτερικών κανόνων (ασφάλεια, προσπάθεια, ενδιαφέρον).
 • Τα παιδιά να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο ότι η καθαριότητα του Σχολείου είναι υπόθεση όλων μας (καθαριότητα, προσπάθεια, συμμετοχή, σεβασμός, ενδιαφέρον).

 Λέξεις Κλειδιά:

ισότητα, σεβασμός, ενδιαφέρον, συμμετοχή, αλληλεγγύη, συνεργασία, ενσυναίσθηση, ασφάλεια, υπευθυνότητα, προσπάθεια, καθαριότητα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ